Elsäkerhetspolicy


  • Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.

  • Ansvar för kontroll och överinseende vid elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.

  • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.

  • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.

  • Elmaterielen som används ska uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.

  • För arbeten, som kräver elsäkerhetsledare, dvs. där det finns en elektrisk fara, ska elsäkerhetsledare alltid utses för den tid sådan krävs.

  • Allt elarbete ska utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.


Torbjörn MineurTorbjörn Mineur, Elinstallatör och ägare

Vollsjö, 2015-07-21