Allmänna villkor

Allmänna villkor vid köp av tjänst hos Minellux AB

Allmänna villkor vid köp av tjänst hos Minellux AB

Senast uppdaterad den 11 September 2021 (20210911)

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor ska gälla mellan kunden och Minellux AB (nedan ”Minellux”), org. nr 559144-7510. Villkoren ska gälla vid bokning av installation eller tjänst genom Minellux hemsida och/eller telefon med Minellux kundservice / elektriker (bokningstjänsten). Villkoren ska även gälla vid elektrikers utförande av installation som ligger inom det bokade uppdraget (elektrikertjänster).
1.2 Med kund avses i detta fall en fysisk eller juridisk person som köper en vara eller tjänst från Minellux.

2. Avgränsning och omfattning

2.1 Dessa villkor gäller endast i den mån inget annat gäller med anledning av tvingande lag eller skriftlig överenskommelse mellan parterna.
2.2 Villkoren är begränsade till den verksamhet som Minellux erbjuder genom bokning av installation samt utförandet av installation som ligger inom det bokade uppdraget.

3. Tjänsterna

3.1 Bokningstjänsten omfattar möjlighet för kunden att skapa ordrar avseende olika el-tjänster som Minellux erbjuder sina kunder.
3.2 Elektrikertjänster omfattar utförandet av den tjänst som ligger inom det uppdrag som kund givit åt Minellux via bokningstjänsten.

4. Avtalets ingående

4.1 Avtalet ingås genom att kunden godkänner dessa villkor när denne skapar ett konto på hemsidan för användning av bokningstjänsten.

5. Avtal med extern entreprenör

5.1 Utöver dessa allmänna villkor gäller det separata avtal (så kallat elektrikeravtal) som ingås mellan Minellux och externa entreprenörer inför varje enskilt uppdrag. (Se mer härom under ”Externa entreprenörer”).

6. Villkor för användning av bokningstjänsten

6.1 Fysisk person måste vara myndig för att använda tjänsten.
6.2 Tjänsten är endast avsedd för kunder.
6.3 Kunden får inte använda tjänsten för några andra ändamål än vad avtalet är avsett för (se härom punkt 1).
6.4 Kunden får inte sälja, hyra ut eller överlåta tjänsten eller dess innehåll (såsom exempelvis bilder, text och ljud).
6.5 Kunden får inte dekompilera, modifiera, bakåtkompilera (så kallad reverse engineering) vid användning av tjänsten om sådan användning kan innebära skada för Minellux. Kunden får inte heller skapa mjukvara som är beroende av eller utgör en bearbetning av mjukvaran som ingår i tjänsten om det kan innebära skada för Minellux.
6.6 Kunden får inte kringgå säkerhetslösningar i tjänsten, utsätta tjänsten för överbelastning eller på annat sätt manipulera eller skada tjänsten, eller använda konton tillhörande andra användare av tjänsten.
6.7 Kunden får inte använda tjänsten för att skicka olagligt eller material som kan anses stötande, kränkande eller skildrar våld eller sexuella handlingar.
6.8 Kunden får inte överlåta eller på annat sätt göra sitt konto tillgängligt för någon annan person.
6.9 Kunden får inte använda tjänsten på något olagligt sätt och inte heller på något sätt som kan innebära skada för Minellux.

7. Villkor vid utförandet av elektrikertjänsten

7.1 Minsta debiteringstid är en timmar plus grundkostnadsnorm. Med grundkostnadsnorm avses framkörning och eventuella fördröjelser inför besöket som ej åligger Minellux.
7.2 Minellux debiterar all förbrukningsmaterial m.m. efter Elektroskandias, Storel eller Solars (elgrossisters) vid var tid gällande grundnettoprislista (GNP), samt material som tillkommer enligt Grossisters grundnettoprislista.
7.3 Dragning av kablar är i regel inte inkluderat vid installation. Undantag gäller för de ordrar där det specifikt anges att dragning av kabel är inkluderad i tjänsten.
7.4 Minellux debiterar elektrikertjänsten och installationstid per påbörjad timme.
7.5 Minellux förbehåller sig rätten att anlita underentreprenörer att utföra arbete å Minellux vägnar för installationer beställda via Minellux bokningstjänst (se under extern entreprenör).
7.6 Om installatören bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att genomföra installationen eller om installationen inte kan genomföras inom ramen för den standardinstallation som anges i beställningen så tillkommer merkostnader för arbetet och material.
7.7 Utförandet av elektrikertjänsten görs endast i Sverige.

8. Befogenheter

8.1 Minellux har rätt att stänga av kunden från bokningstjänsten och vidta eventuella rättsliga åtgärder om denne bryter mot villkoren för användning av bokningstjänsten.
8.2 Minellux förbehåller sig rätten att neka order avseende installation.

9. Immateriella rättigheter

9.1 Upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter avseende tjänsten tillhör Minellux. Dessa rättigheter får inte ges allmän spridning eller användas för marknadsändamål, såvida inte annat har avtalats skriftligen med Minellux.

10. Sekretess och behandling av personuppgifter

10.1 Minellux förbinder sig att skydda information som erhålls av kunden på lämpligt sätt.
10.2 Minellux åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Kunden erhåller en dataskyddspolicy från Minellux i samband med ingående av avtal med Minellux. Av dataskyddspolicyn framgår bland annat hur Minellux hanterar sina personuppgifter, syftet med hanteringen och kundens rättigheter med anledning av personuppgiftshanteringen.

Se även integritetspolicy

11. Information vid distansavtal i enlighet med 2 kap. lagen om distansavtal (2005:59)

11.1 Nedanstående information gäller endast fysisk person som i egenskap av konsument anlitar Minellux för uppdrag som faller utanför eventuell näringsverksamhet.
11.2 Om kunden i egenskap av konsument, ångrar sin order efter att han eller hon skickat iväg sin
order via bokningstjänsten, ska han eller hon meddela Minellux om detta genom telefon eller epost till info@minellux.se.
11.3 Då uppdragsavtal har undertecknats digitalt gäller en ångerrätt om 14 dagar enligt lagen om distansavtal. Om kunden i egenskap av konsument efter att ha skickat iväg sin order, ångrar anlitandet av Minellux, ska han eller hon skriftligen underrätta Minellux om detta inom 14 dagar från undertecknandet av ordern.

12. Uppdragets utförandet och ersättning för utfört arbete

12.1 Minellux åtar sig att utföra installation fackmannamässigt och i enlighet med de lagar och standarder som vid var tid gäller inom branschen för utförande av elektrikeruppdrag.
12.2 Minellux erbjuder fasta priser på sina tjänster. Dessa priser är fastställda utifrån ett flertal faktorer såsom nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, erfarenhet och de resurser som uppdraget beräknas kräva.
12.3 Om inget fast pris har avtalats mellan parterna, tar Minellux betalt genom timdebitering på löpande räkning.
12.4 För varje utfört uppdrag debiterar Minellux två timmar som en minsta debiteringsnorm för varje utfört uppdrag, plus grundkostnadsnorm (se härom under 7.1).
12.5 Om du i samband med din beställning väljer att utnyttja rotavdrag för arbete som utförs i din bostad ansvarar du för att du har rätt att utnyttja rotavdrag. Du åtar du dig att förse Minellux med alla uppgifter som Minellux behöver för att kunna kontrollera om du har rätt till rotavdrag och för att Minellux ska kunna begära utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket inte medger utbetalning för rotavdrag på grund av att du saknar rätt till rotavdrag för utfört arbete har Minellux rätt till fullständig betalning från dig. Betalning av återstående arbetskostnad ska ske inom 10 dagar från den dag Minellux framställt krav därom. Därefter löper dröjsmålsränta enligt lag.

Om ni önskar ROT så behövs uppgifterna innan vi skapar en order. Om uppgifterna kommer in efter att ordern är skapad eller att uppgifterna inte stämmer så tar vi en administrativ avgift på 500kr inkl moms.

Du åtar dig att förse Minellux med samtliga uppgifter:

·         Namn på lagfaren ägare av bostaden

·         Personnummer på lagfaren ägare 10-siffror

·         Lägenhetsnummer 4-siffrigt(Enligt Skatteverket)

·         BRF namn och ORG-nummer .

·         Fastighetsbeteckning  

·         Ni måste vara folkbokförd på den adress arbetet ska utföras på för att kunna nyttja ROT

13. Fakturering

13.1 Faktura för installation av elektriker ska vara betald 10 dagar efter slutfört arbete, oavsett om kund är privatperson eller juridisk person, oavsett leveransgodkännande erhållits eller ej.
13.2 Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift, dröjsmålsränta och inkassoavgifter enligt lag.

14. Kommunikation

14.1 Om klienten inte lämnat andra önskemål sker kommunicering via ordinarie e-post och telefon. Minellux åtar sig inget ansvar för felaktigheter och skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Minellux bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information som kund lämnar till Minellux i samband med bokningstjänsten eller elektrikertjänsten. Minellux bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Minellux egna elektriker.
15.2 Minellux ansvarar för skada som kund lidit endast om skadan direkt vållats av Minellux genom fel eller försummelse vid uppdragets utförandet.
15.3 Det belopp som Minellux ansvarar för ska nedsättas med ett belopp som kunden kan erhålla ur försäkring som kunden tecknat eller som kunden annars omfattas av eller enligt ett avtal, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet och att kundens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeförbindelsen inte inskränks.
15.4 Minellux är inte ansvarig gentemot kund för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständigheter som ligger utanför Minellux kontroll som man skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder man inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (force majeure).
15.5 I det fall Minellux anlitar annan entreprenör för order som beställts via Minellux tjänst, är Minellux inte ansvarig för förlust eller skada som uppkommit till följd av annan entreprenörs arbete (se mer härom under extern entreprenör).

17. Uppsägning eller frånträdande

17.1 Kunden äger rätt att när som helst säga upp tjänsten.
17.2 Av tillämpliga avtal/offert och/eller lag följer i vilka fall Minellux har rätt eller skyldighet att frånträda utförandet av tjänsten.
17.3 Vid uppsägning eller Minellux frånträde måste kunden betala för det arbete som redan har utförts till och med dagen för tjänstens upphörande eller frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor eller i enlighet med den offert som kunden har fått. Minellux utförande av tjänsten ska därmed upphöra.
17.4 Uppsägning av tjänsten ska ske skriftligen till Minellux.

18. Förfarandet vid klagomål och krav mot Minellux

18.1 Krav som har samband med utförande av de tjänster som Minellux utför inom ramen för sitt uppdrag ska framställas till Minellux så snart som kunden har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än vad som är skälig tid efter att kunden blev varse eller borde ha blivit varse om de omständigheter på vilka kravet grundas.

19. Tvister och tillämplig lag

19.1 Tvister med anledning av bokningstjänsten eller utförande av elektrikertjänst ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.

Skatteverkets regler där ni kan läsa mer om vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion.

Rulla till toppen